การสมัครออนไลน์


1. กรอกข้อมูลสมัครออนไลน์ สมัครออนไลน์ ที่นี่ »

2. ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 800 บาท ผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 552-304383-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยตาปี

3. ส่งหลักฐานการชำระเงินและสำเนาบัตรประชาชน ผ่านทาง เพจประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยตาปี จ.สุราษฎร์ธานี ส่งหลักฐานการชำระเงิน ที่นี่

4. ตรวจสอบสถานะสมัครหลังจากแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้วภายใน 2 วันทำการ ตรวจสอบสถานะการสมัคร

5. Download ใบสมัครที่ www.tapee.ac.th และกรอกใบสมัครด้วยลายมือ ติดรูปถ่าย และแนบหลักฐาน ตามคุณสมบัติที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่

6. ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร มาที่

    คณะศิลปศาสตร์

    มหาวิทยาลัยตาปี 8/151 ซอยศรีวิชัย 59 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย

    อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

    หรือ ส่งด้วยตนเอง ณ อาคารมิลินทานุช

    มหาวิทยาลัยตาปี ซอยศรีวิชัย 59 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

7. เมื่อได้รับเอกสารของผู้สมัคร จะมีอาจารย์หรือเจ้าหน้าของทางมหาวิทยาลัย ติดต่อเพื่อแจ้งยืนยันการได้รับเอกสารของท่าน ภายใน 7 วัน หากยังไม่ได้รับการติดต่อจากทางมหาวิทยาลัย ให้ท่านติดต่อกลับที่...... อาจารย์สมฤดี (อ.ยุ้ย) 084-6300882 หรือ อาจารย์วันทนา (อ.นุ่น) 094-4589525

8. การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครในการสอบพร้อมเอกสารหลักฐาน ตามคุณสมบัติที่ทางมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยยึดจากวันที่ประทับตราบนไปรษณียากร

9. ทางมหาวิทยาลัยจะ ไม่คืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถาม


มหาวิทยาลัยตาปี
8/151 ซอยศรีวิชัย 59 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: (077) 204-431, (094) 592-6244,
(083) 106-0070
อีเมล: admission@tapee.ac.th
Line ID: @มหาวิทยาลัยตาปี