รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
1 E0163 นางสาวชนิสรา ละอองเอี่ยม การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
2 E0162 นางสาวสุพัตรา ชูรักษ์ การตลาด เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
3 E0161 นางสาวสุภัสสรา เกตุแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
4 E0160 นางสาวเบญจวรรณ คงสังข์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
5 E0159 นางสาวสโรชา นามอินทร์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
6 E0158 นางสาวชนากานต์ ทวีรัตน์ การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
7 E0157 นางสาวชนากานต์ ทวีรัตน์ การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
8 E0156 นางสาวนพวรรณ สุขสวัสดิ์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
9 E0155 นางสาวนพวรรณ สุขสวัสดิ์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
10 E0154 นายสิริวุฒิ เกษเพชร เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
11 E0153 นายสิริวุฒิ เกษเพชร เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
12 E0152 นางสาวสิวภรณ์ สุขคุ้ม การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
13 E0151 นางสาวพัชธิดา ฉิมสอาด การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
14 E0150 นางสาวพัชธิดา ฉิมสอาด การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
15 E0149 นางสาวสิวภรณ์ สุขคุ้ม การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
16 E0148 นางสาวสิวภรณ์ สุขคุ้ม การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
17 E0147 นางสาวชนาธิป ดำจูด เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
18 E0146 นางสาวเกศรา ศรัทธาสุข การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
19 E0145 นางสาวมารีนา ไชยมาตร รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
20 E0144 นางสาวศิรดา พืชผล การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
21 E0143 นางสาวศศิวิมล เพชรพงศ์พันธุ์ การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
22 E0142 นางสาวชุติกาญจน์ มีลือ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
23 E0141 นางสาวสุธิเนตร คงเงิน การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
24 E0140 นางสาวอัญชิสา สมศักดิ์ การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
25 E0139 นางสาวจิรภัทร ลำยาว การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
26 E0138 นายจิรเดช โมฬี รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
27 E0137 นายปริญญ์ ไชยวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
28 E0136 นางสาวอวภาส์ พิณกาญจน์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
29 E0135 นางสาวอวภาส์ พิณกาญจน์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
30 E0134 นางสาวอวภาส์ พิณกาญจน์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
31 E0133 นางสาวเกวลิน วิชัยดิษฐ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
32 E0132 นางสาวเกวลิน วิชัยดิษฐ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
33 E0131 นางสาวปิยมน แซ่ตี๋ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
34 E0130 นางสาวกนกวรรณ บัวอินทร์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
35 E0129 นางสาววรรณิสา ไม้เท้าทอง การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
36 E0128 นางสาวมณีรัตน์ หลวงจง การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
37 E0127 นางกนกวรรณ บัวอินทร์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
38 E0126 นางสาวกนกอร กอบวัฒนกุล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
39 E0125 นางสาวชาลิสา ขวัญทองอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
40 E0124 นางสาวสร้อยสุวรรณ ด้วงมัน การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
41 E0123 นายอนุวัฒน์ นวลวัฒน์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
42 E0122 นางสาวธัญชนก คงเอียด การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
43 E0121 นางสาวธัญชนก คงเอียด การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
44 E0120 นางสาวนันทรัตน์ ทองรักษ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
45 E0119 นางสาวธาริณี หนูเหมือน การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
46 E0118 นางสาวนันทิกานต์ หนูเหมือน การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
47 E0117 นางสาวจิดาภา เสือทับทิม การจัดการทั่วไป 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
48 E0116 นางสาววิมลมาศ ยืนวานิช รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
49 E0115 นายชยันธร ใจห้าว รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
50 E0114 นายปริญญา ชูรัก เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 4 ปี รอตรวจสอบ
51 E0113 นายปริญญา ชูรักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 4 ปี รอตรวจสอบ
52 E0112 นางสาวเมธาพร มีเพียร รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
53 E0111 นางสาวฐิติกานต์ พรหมสุทธิ์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
54 E0110 นางสาวจินดารัตน์ คงทิพย์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
55 E0109 นางสาวจินดารัตน์ คงทิพย์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
56 E0108 นางสาวนัยนา คลอดแคล้ว การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
57 E0107 นางสาวธาราทิพย์ สุขทวี การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
58 E0106 นางสาวขวัญตา แดงศรี การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
59 E0105 นางสาววิรัชยา จันทร์เสต็ม การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
60 E0104 นางสาวศรัณยา ขาววัด รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
61 E0103 นางสาวณัฐกานต โต๊ะเเอ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
62 E0102 นางสาวชาลิสา ชลเกริกเกียรติ การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
63 E0101 นางสาวโสรยา นาคแก้ว การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
64 E0100 นางสาวภัทราพร อักษรคง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
65 E0099 นางสาวธีรารัตน์ ธรรมนิยม การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
66 E0098 นางสาวกมลชนก รินทอง การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
67 E0097 นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
68 E0096 นางสาวอนุสรา ทรายงาม การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
69 E0095 นางสาวนัชชา พลอยแดง การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
70 E0094 นางสาวหทัยรัตน์ คงรอด รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
71 E0093 นางสาวนัชชา พลอยแดง การตลาด เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
72 E0092 นางสาวหทัยรัตน์ คงรอด การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
73 E0091 นางสาวจินดารัตน์ คงทิพย์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
74 E0090 นายอาณัติ สำเภา เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
75 E0089 นางสาวสิลินญา กุระกนก รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
76 E0088 นางสาวชนัญธิดา นุ่นหยู่ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
77 E0087 นางสาวพัชรา ศรีสิงห์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
78 E0086 นายโยธา คันธะพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
79 E0085 นางสาวนางสาวรจนา พุทธกาล การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
80 E0084 นางสาววาสนา หวานสนิท การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
81 E0083 นางสาวทิพรัตน์ ทิพย์เกิด การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
82 E0082 นางสาวทิพรัตน์ ทิพย์เกิด การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
83 E0081 นางสาวเมธาวดี แก้วเจริญ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
84 E0080 นางสาวฐปนกุล นพฤทธิ์​ การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
85 E0079 นางสาววราภรณ์ หลอมทอง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
86 E0078 นางสาวจินดารัตน์ คงทิพย์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
87 E0077 นางสาวณัฎฐิตา เพชรบ้านนา การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
88 E0076 นางสาวมาลัยทิพย์ ช่วยคุ้ม การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
89 E0075 นางสาวกาญจนา โพธิ์สูง การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
90 E0074 นางสาวสายฝน ฝอยจันทร์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
91 E0073 นางสาวอรอุมา หย่าหลี การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
92 E0072 นางสาวนันทิชา แสงระวี เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 4 ปี รอตรวจสอบ
93 E0071 นางสาวณัฐนันท์ ยศสมบัติ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
94 E0070 นางสาวพิชชาพร สุขวรรณ์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
95 E0069 นายธนวัฒน์ เหล็งหนูดำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
96 E0068 นายธนบดี ตั้งคำ การจัดการทั่วไป 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
97 E0067 นางสาววาสนา เพลงยอดวงษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
98 E0066 นางสาวเบญจมาภรณ์ แซ่ด่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
99 E0065 นางสาวเบญจมาภรณ์ แซ่ด่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
100 E0064 นางสาวจินดารัตน์ คงทิพย์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
101 E0063 นางสาวธิดารัตน์ ชนะแกบ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
102 E0062 นางสาวชนิสรา ฉุริกา รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
103 E0061 นายณัฐพล ทองสง่า เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
104 E0060 นางสาวรัตนา วัฒนิ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
105 E0059 นางสาวรัตนาพร สดากรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
106 E0058 นางสาวศุภาพิชญ์ ไล้คง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
107 E0057 นางสาวอุไรทิพย์ หิรัญนุราช การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
108 E0056 นางสาวนันทิดา อัมรักษ์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
109 E0055 นายสุทเกียรติ เจียโรจนานนท์ การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
110 E0054 นางสาวสุทธิกานต์ อิ้วลันตา การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
111 E0053 นางสาวสุทธิกานต์ อิ้วลันตา การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
112 E0052 นางสาวสมหญิง บุญเลิศ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
113 E0051 นางสาวจินดารัตน์ คงทิพย์ การตลาด เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
114 E0050 นายณัฐชนนท์ คงเลข การจัดการทั่วไป 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
115 E0049 นางสาวนลัทพร พรหมพัด การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
116 E0048 นายชัยธนัตถ์ มาฆทาน การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
117 E0047 นางสาวหฤทชนัน รัชชะ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
118 E0046 นางสาวหฤทชนัน รัชชะ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
119 E0045 นางสาวสัณห์ฤทัย เสียงเพราะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
120 E0044 นางสาวธัญลักษณ์ จันทร์ทอง การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
121 E0043 นางสาวฐิตาภา นิลเอี่ยม การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
122 E0042 นางสาวรุ่งธิดา คงดำ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
123 E0041 นางสาวอัญชิสา รักบำรุง การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
124 E0040 นางสาวอัญชิสา รักบำรุง การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
125 E0039 นางสาวอัยรญา ปรีดาศักดิ์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
126 E0038 นางสาวสุพัฒตรา มีพริ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
127 E0037 นางสาวจันทร์จิรา แสงมณี การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
128 E0036 นายธนบดี ตั้งคำ การจัดการทั่วไป 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
129 E0035 นางสาวนัยนา คลอดแคล้ว การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
130 E0034 นางสาวปภาวดี สิทธิสุข การจัดการทั่วไป 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
131 E0033 นางสาววนิดา คล่องใจชน การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
132 E0032 นางสาวจินดารัตน์ คงทิพย์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
133 E0031 นางสาวพิมพิศา วาสันต์ การจัดการทั่วไป 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
134 E0030 นางสาวศิริลักษณ์ มงคลนิมิตร การจัดการทั่วไป 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
135 E0029 นางสาวสมหญิง บุญเลิศ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
136 E0028 นางสาวปรียณัฐ หอมประกอบ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
137 E0027 นางสาวปรียณัฐ หอมประกอบ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
138 E0026 นางสาวเสาวภา พัฒทอง รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
139 E0025 นางสาวณัฐชา จีนคล้ำ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
140 E0024 นางสาวจินดารัตน์ คงทิพย์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
141 E0023 นางสาวจินดารัตน์ คงทิพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
142 E0022 นางสาวจินดารัตน์ คงทิพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
143 E0021 นางสาวศจิกา หนูอ่อน การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
144 E0020 นางสาววริศรา อภิโมทย์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
145 E0019 นายณัฐวุฒิ วิเชียร รัฐประศาสนศาสตร์ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
146 E0018 นายณัฐวุฒิ วิเชียร การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
147 E0017 นางสาวอินทิราภรณ์ คำประเสริฐ การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
148 E0016 นางสาวสัณห์ฤทัย เสียงเพราะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
149 E0015 นางสาวณัฐธิดา โสรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
150 E0014 นางสาววิยดา เพ็ชรคง การตลาด 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
151 E0013 นายอภิสิทธิ์ วัฒนธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
152 E0012 นางสาวศุภดี รอดแก้ว การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
153 E0011 นางสาวอาทิตยา อรุณโชติ การจัดการทั่วไป 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
154 E0010 นางสาวเนตรนภา ช่วยอยู่ การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
155 E0009 นางสาวธัญวรัตน์ แก้วนวล การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
156 E0008 นางสาวมณฑาทิพย์ ไมทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
157 E0007 นางสาวธรรมสรณ์ จินตพร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
158 E0006 นางสาววรรณรัตน์ แซ่อื้อ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
159 E0005 นายธนวัฒน์ เหล็งหนูดำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
160 E0004 นางสาวสุพรรษา เจริญมา การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
161 E0003 นางสาวสุพรรษา เจริญมา การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
162 E0002 นายไกรสร สำลีร่วง การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
163 E0001 นางสาวพัชรพร มีแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว