รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
1 E0062 นายบุญทวี มนัสโสภณ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
2 E0061 นางสาวศศิภิญญา บุญล่อง การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
3 E0060 นางสาวนุชนาถ สาเรศ รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
4 E0059 นางสาวสุดาทิพย์ ศรีเมือง การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
5 E0058 นายวสันต์ อินทร์จันทร์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
6 E0057 นางสาววรรณษา อยู่ดี การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
7 E0056 นางสาวอนัญญา ชุมโคกกรวด การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
8 E0055 นางสาวอนัญญา ชุมโคกกรวด การจัดการทั่วไป 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
9 E0054 นางสาวสิริรัตน์ คุ้มครอง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
10 E0053 นายกิตติศักดิ์ ทองปรีชา การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
11 E0052 นางสาวธีมาพร ฮั่นเฉียง เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
12 E0051 นางสาวเบญจวรรณ อินทกลับ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
13 E0050 นายยศศักดิ์ ชูเพรช รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
14 E0049 นางสาวปรียาภรณ์ ส่งเสริม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
15 E0048 นางสาวอรวรรณ พูนจันทึก การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
16 E0047 นางสาวรุ่งณภาวรรณ ทับเเก้ว การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
17 E0046 นางสาวยิ่งอนงค์ พรหมรักษ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
18 E0045 นางสาวผกามาศ สาระคง การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
19 E0044 นางสาวนภาวรรณ เพ็ชรรักษ์ การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
20 E0043 นางสาวณิชารีย์ ส้มนิ่ม การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
21 E0042 นางสาวอารีวรรณ จันทร์เชาว์ จันทร์เชาว์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
22 E0041 นางสาวศิวิมล สังดวงยาง รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
23 E0040 นางสาววริศรา พราหมน้อย การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
24 E0039 นางสาววริศรา พราหมน้อย การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
25 E0038 นางสาววริศรา พร่หมน้อย การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
26 E0037 นางสาวสุพรรษา เภาอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
27 E0036 นางสาวอังคณา สามทองกล่ำ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
28 E0035 นางสาวจิราวรรณ บางเมือง การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
29 E0034 นางสาวจิราวรรณ บางเมือง การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
30 E0033 นางสาวปวันรัตน์ แก้วคงคา การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
31 E0032 นางสาวทิวาพร เเสนอ่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
32 E0031 นางสาวทิวาพร เเสนอ่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
33 E0030 นางสาวธมลวรรณ นะโพธิ์ การตลาด 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
34 E0029 นางสาวขนิษฐา บุตรงาม เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน ตรวจสอบแล้ว
35 E0028 นางสาวสุกัญญา ตาลประสิทธิ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน ตรวจสอบแล้ว
36 E0027 นางสาวประกายดาว สวัสดิพันธ์ การตลาด ปวส. เทียบโอน ตรวจสอบแล้ว
37 E0026 นางสาวอติมา ธิบดี การบัญชี ปวส. เทียบโอน ตรวจสอบแล้ว
38 E0025 นางสาวอรนันท์ ทิพามณีกุล การบัญชี ปวส. เทียบโอน ตรวจสอบแล้ว
39 E0024 นายณัฐภัทร์ รักชาติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
40 E0023 นายเศรษฐพงศ์ ใจดี เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
41 E0022 นางสาวเสาวลักษณ์ มุขทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบแล้ว
42 E0021 นางสาวธนพร วายุกุล การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน ตรวจสอบแล้ว
43 E0020 นางสาวชญานิษฐ์ หมื่นพันธ์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
44 E0019 นางสาวจันทนา พริกบางเข็ม พริกบางเข็ม การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
45 E0018 นางสาวพิชญาภรณ์ อุ่นเอียด การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี ตรวจสอบแล้ว
46 E0017 นางสาวกชพรรณ คลังเพชร การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
47 E0014 นางสาวธัญธร มนต์พานทอง การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
48 E0013 นางสาวชฎาภรณ์ คงดี การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
49 E0012 นางสาวจิราภรณ์ หนูนุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
50 E0010 นางสาววรวรรณ ทองภู่ การตลาด 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
51 E0008 นายภูรินทร์ สมปรีดา การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
52 E0007 นางสาววิชญาพร ชนะพงศ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
53 E0006 นางสาวพรนภา แดงสุวรรณ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
54 E0005 นางสาวอาริสา บรรยง การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
55 E0003 นางสาวอลิศราวดี แสงอำไพ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
56 E0001 นางสาวศุภานัน อักขบุตร การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ