รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
1 E0462 นางสาวสุดาทิพย์ ศรีเมือง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
2 E0461 นายเพชรภูมิ เหล็กเพ็ชร์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
3 E0460 นางสาวเจนจิรา ศรีทอง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
4 E0459 นางสาวชนิสรา เดชพงษ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
5 E0458 นางสาวอรวรรณ พูนจันทึก การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
6 E0457 นางสาวธนาภรณ์ เอี่ยมสอาด การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
7 E0456 นางสาวปรียาภรณ์ ส่งเสริม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
8 E0455 นางสาวชญาดา เชาวฤทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
9 E0454 นางสาวปิยธิดา สิทธิพร การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
10 E0453 นางสาวณัฐกมล รัตนแก้ว การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
11 E0452 นางสาวแพรตะวัน กลางรักษ์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
12 E0451 นางสาวณฐมน เดชสุวรรณ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
13 E0450 นางสาวญาณิศา ควรรำพึง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
14 E0449 นางสาวกัญญาภรณ์ เจริญสุข การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
15 E0448 นางสาวกัญญาภรณ์ เจริญสุข การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
16 E0447 นายภาคิน เพชรหับ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
17 E0446 นางสาวพิมพิษา ประมัดสระน้อย การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
18 E0445 นางสาวศรัณญา จุนเด็น การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
19 E0444 นางสาวขวัญฤดี ดีหมัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
20 E0443 นางสาวเกศินี มูสิกะ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
21 E0442 นางสาวสมปรารถนา โอสถเจริญ รัฐประศาสนศาสตร์ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
22 E0441 นางสาวรายาวดี ขำขุนจุ้ย การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
23 E0440 นางสาวชนา​กานต์ พรมลา การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
24 E0439 นางสาวธิดาวรรณ ชูเยาว์ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
25 E0438 นางสาวขวัญจิรา จันจำรัส การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
26 E0437 นางสาวสโรชา ยอดแก้ว การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
27 E0436 นางสาวนภาวรรณ ศรีสุวรรณ์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
28 E0435 นางสาวนภาวรรณ ศรีสุวรรณ์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
29 E0434 นางสาวสุนิสา สกุลแก้ว การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
30 E0433 นางสาวเข็มอัปศร ศักดา การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
31 E0432 นายก่อลาภ แดงสุภา การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
32 E0431 นางสาวจุฑาทิพย์ ขุนรักษ์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
33 E0430 นางสาวชลธิศา เกลี้ยงสุวรรณ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
34 E0429 นางสาวเบญญาภา ทับทรวง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
35 E0427 นางสาวชรินรัตน์ รักเมือง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
36 E0426 นายสรวิศ มากมูล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
37 E0425 นาย สุรสิทธิ์ โชคชนะลักษณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
38 E0424 นายธเนศพล ใจห้าว การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
39 E0422 นางสาวกนกวรรณ คงทอง การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
40 E0421 นางสาวสุนิษา มีจิตร เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
41 E0420 นางสาวลัดดาวัลย์ พลพุทธ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
42 E0419 นางสาวอังคณา ชูแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
43 E0418 นายอรรถพร อรุณรังษี รัฐประศาสนศาสตร์ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
44 E0417 นางสาวสุภารัตน์ ก่อนทิพย์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
45 E0416 นางสาวจุฑามาศ ชูเชิด รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
46 E0415 นายกฤชพสิษฐ์ ลิ้มรัชชานนท์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
47 E0414 นางสาวสุพรรษา เภาอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
48 E0413 นายธนะรัตน์ บุญสุวรรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
49 E0412 นางสาวลัดดา ทองสกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
50 E0411 นางสาวชานิตา สกุลพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
51 E0410 นางสาวชุติมา บัวแก้ว การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
52 E0409 นางสาวพรทิพย์ เเสวงสุข การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
53 E0408 นางสาววิภาดา ประกอบพร การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
54 E0407 นางสาววิภาดา ประกอบพร การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
55 E0405 นางสาววิลาสินี จิตรเที่ยง การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
56 E0404 นางสาวศศิธร แสงประดิษฐ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
57 E0403 นางสาวธมลวรรณ ช่างบุ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
58 E0402 นางสาวกรวิษา กุลทอง การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
59 E0401 นางสาวกรวิษา กุลทอง การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
60 E0400 นางสาวกรวิษา กุลทอง การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
61 E0399 นางสาวกรวิษา กุลทอง การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
62 E0398 นายณัฐนันท์ มาตรคำมี การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
63 E0396 นายศราวุธ พัฒนพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
64 E0395 นางสาวพัชรดา พงษ์พานิช การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
65 E0394 นางสาวจิตสุภา ส่งไข่ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
66 E0393 นางสาวนันท์นภัส พนาสน รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
67 E0392 นางสาวอรวรรณ เสียมศักดิ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
68 E0391 นางสาวจันทร์จิรา แก้วประดิษฐ์ การบริการและการท่องเที่ยว เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
69 E0390 นางสาวเกศริน อินทร์จันทร์ การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
70 E0389 นางสาววาสนา สระกบแก้ว การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
71 E0388 นางสาวรังสิมา วัญญา การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
72 E0387 นางสาวอาทิตยา คงดี การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
73 E0386 นางสาวพรปวีณ์ ศรีเจริญ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
74 E0384 นางทรายมูล ห่อกุล การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
75 E0383 นางสาวศศิพร นาคพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
76 E0382 นางสาวอินทิรา เพชรอยู่ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
77 E0381 นางสาวอัจฉราพรรณ นิพนธ์มั่น การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
78 E0380 นางสาวอินทิรา รัตนสุภา การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
79 E0352 นางสาวพรรษกร พรหมจันทร์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
80 E0345 นางสาวศิริญาณ์กร สร้อยจิตร การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
81 E0343 นางสาวฐาปนี ขาวทอง การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
82 E0341 นางสาวกมลพัชร สุวรรณรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
83 E0340 นางสาวศิรินทร ปานมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
84 E0334 นางสาวชุลีพร สุวรรณพงศ์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
85 E0329 นางสาวทิพาวรรณ์ ขุนไพชิต การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
86 E0328 นางสาวกัลปาตี ไกรแก้ว การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
87 E0325 นางสาวชุติกาญจน์ โพธิ์น้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
88 E0305 นางสาวศิริพร นาคกลัด การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
89 E0303 นางสาวพุทธรักษ์ สอนเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
90 E0284 นายดนุพล มีพัฒน์ การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
91 E0278 นายสุวิมล เพ็งสกุล รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
92 E0277 นางสาวฮาซีลา โละมะ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
93 E0269 นางสาวเกตุวดี วรรณกลัด การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
94 E0267 นางสาวนันธิกา มนัสสิงห์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
95 E0266 นางสาวฐิตินาถ แสงจันทร์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
96 E0252 นายศิวกร นบนอบ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 4 ปี รอตรวจสอบ
97 E0243 นางสาวจิราพร แก้วมณี การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
98 E0232 นางสาววรรณ์ชนก ทองคำ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
99 E0231 นางสาวสุกัญญา สละ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
100 E0228 นางสาวอังคณา หอมไกร การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
101 E0223 นางสาวศิริรัตน์ กระแสโสม การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
102 E0222 นางสาวศุภมาศ สิทธิชู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
103 E0219 นางสาวนัยนาฎ ติ้วพานิช การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
104 E0218 นางสาวปนิษฐา อ่อนหวาน การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
105 E0217 นางสาวฟ้าใส แสงเมือง การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
106 E0216 นางสุภัชชา จันทร์แก้ว การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
107 E0205 นางสาวนภัสสร เจริญวิวัฒนชัย การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
108 E0200 นางสาวชุติมา อัจฉริยะปัญญา รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
109 E0197 นางสาวกิติยาภรณ์ มุขพริ้ม การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
110 E0196 นางสาวมณีรัตน์ พรหมม่วง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
111 E0186 นางสาวสุภาพร เกิดกรูด รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
112 E0185 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองคำ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
113 E0183 นางสาวกัญญารัตน์ นาคดุก นาคดุก เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
114 E0164 นางสาวกมลวรรณ แสงจันทร์ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
115 E0159 นายณัฐกรณ์ โกลาหล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
116 E0157 นายวรชิต ปริมณฑล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
117 E0150 นายปัณณวิชญ์ อั่นเงิน การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
118 E0149 นางสาวมาฆวดี​ รุ่งคลัง รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
119 E0148 นางสาวมาฆวดี รุ่งคลัง รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
120 E0147 นางสาวอารยา สำลี รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
121 E0146 นางสาวอาทิตฏิญา ชูทรัพย์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
122 E0143 นายภูธเนตร พุ่มก่อ พุ่มก่อ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
123 E0142 นายธีมากร จีนปฏิพัทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
124 E0141 นายธีมากร จีนปฏิพัทธิ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
125 E0139 นางสาวกมลทิพย์ สอนศรีไหม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
126 E0135 นางสาวระพีพรรณ ผ่องเคหา การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
127 E0133 นางสาวกานดา ตระกูลโส การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
128 E0123 นางสาวชนากานต์ โกละกะ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
129 E0118 นางสาวสุกัญญา ปิ่นทอง การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
130 E0116 นางสาวกมลทิพย์ ล้อมลิ้ม การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
131 E0109 นางสาวผกาแก้ว จินา การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
132 E0105 นางสาวพรพรรณ ปรีชาเลิศ การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
133 E0089 นางสาวเบญจมาศ พินิจ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
134 E0079 นางสาวอารียา วิชัยดิษฐ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
135 E0054 นางสาววีรวรรณ มณีโชติ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
136 E0045 นายเตชินท์ ระงับพิศส์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
137 E0044 นางสาวอาทิตยา แย้มยินดี การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
138 E0043 นายนันทวุฒิ สมคิด การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
139 E0042 นายนัฐวุฒิ ชลสินธุ์ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
140 E0041 นางสาวชลธิชา ชูราษฎร์ การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
141 E0040 นางสาวทิพย์เกสร แลเช่อกู่ การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี รอตรวจสอบ
142 E0039 นางสาวลินลดา นาวีวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
143 E0038 นายก้องภพ คำพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
144 E0037 นางสาวเสาวภัคษ์ เหมทานนท์ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
145 E0036 นางสาวณัฐวิกา อุ่นเกิด การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
146 E0035 นางสาวณัฐวิกา อุ่นเกิด การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
147 E0034 นางสาวณิชาพัชร์ เอี่ยมอักษร การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
148 E0033 นางสาวชุติมณฑน์ แขวงบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
149 E0032 นางสาวชุติมณฑน์ แขวงบุรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
150 E0031 นางสาวสุจิตรา ษาภารัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
151 E0030 นางสาวสุจิตรา ษาภารัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
152 E0029 นางสาวครองขวัญ นาคสวัสดิ์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
153 E0028 นางสาวลลิภัทร ทองใหญ่ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
154 E0027 นางสาวชลนที กิ่งเล็ก การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
155 E0026 นางสาวชญานิษฐ์ เอี่ยมทองกุล รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
156 E0025 นางสาวณัฐชานันท์ คงช่วย การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
157 E0024 นางสาวชุลีพร สุวรรณพงศ์ การบริการและการท่องเที่ยว ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
158 E0023 นางสาววริศรา แสนเฉย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
159 E0022 นางสาวทิพย์เกษร วิบูลย์ศิลป์ การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
160 E0021 นายธีร​ชัย​ ชัยธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
161 E0020 นางสาวภาษิตา ฤกษ์งานดี เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
162 E0019 นางสาวภาษิตา ฤกษ์งานดี เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
163 E0018 นางสาววิภารัตน์ โบบทอง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
164 E0017 นางสาววิภารัตน์ โบบทอง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
165 E0016 นางสาวจิราวรรณ สองสมุ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
166 E0015 นางสาวจิราวรรณ สองสมึ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
167 E0014 นางสาวจิราวรรณ สองสมุ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
168 E0013 นางสาวจิราวรรณ สองสมุ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
169 E0012 นางสาวจรรญาภรณ์ คงสุวรรณ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
170 E0011 นางสาวสมฤดี รัตนอาภากรณ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
171 E0010 นางสาวเรวดี เพ็ชรรักษ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
172 E0009 นางสาวเรวดี เพ็ชรรักษ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
173 E0008 นางสาววาสนา ชายกุล เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
174 E0007 นางสาวอรอุมา หย่าหลี รัฐประศาสนศาสตร์ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
175 E0006 นางสาวณัฐณิชา เพชรจำเริญ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
176 E0005 นางสาวศุภลักษณ์ พัฒชูชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
177 E0004 นางสาวศุภลักษณ์ พัฒชูชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
178 E0003 นางสาวสุชาดา เรืองดุก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
179 E0002 นางสาวพุทธรักษ์ สอนเพชร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
180 E0001 นางสาวศุภลักษณ์ พัฒชูชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ