รายชื่อผู้สมัครทั้งหมด

ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล สาขาที่สมัคร หลักสูตร สถานะการสมัคร
1 E0143 นางสาวธัญชนก แสงส่อง การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
2 E0142 นางสาวกฤษณา ยอดมณี การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
3 E0141 นางสาวกฤษณา ยอดมณี การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
4 E0140 นางสาวชนกเนตร เดชาศักดิ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
5 E0139 นางสาวอังคณา เจือจันทร์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
6 E0138 นางสาวสรัญญา นิมนต์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
7 E0137 นายโสวรส ทองตำลึง การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
8 E0136 นายโสวรส ทองตำลึง การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
9 E0135 นายโสวรส ทองตำลึง การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
10 E0134 นางสาวนางสาวศศิประภา บุญรอด การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
11 E0133 นางสาวสุมินตรา มิตรโสม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
12 E0132 นางสาวกชมน ชอบทำกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
13 E0131 นางสาวจันทร์จิรา แก้วประดิษฐ์ การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
14 E0130 นางสาววราภรณ์ อาจศิริ การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
15 E0129 นายณัฐวุฒิ ทะนันไชย รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
16 E0128 นางสาวจิรวรรณ อินทร์วิเศษ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
17 E0127 นางสาวนิยุดา เพชรอาวุธ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
18 E0126 นางสาวศศิกานต์ ทองจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
19 E0125 นางสาวศศิภิญญา บุญล่อง การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
20 E0124 นายธนโชติ สังข์มี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
21 E0123 นางสาวนัดทราวดี เพียงลิ้ม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
22 E0122 นายธนิษฐ์ ชัยชำนาญ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
23 E0121 นายหัตตฬัตน์ ชนัฐศุภณัฐวัชร การบัญชี 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
24 E0120 นางสาววัลวลี เพ็ชรพลาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
25 E0119 นางสาววิยะดา เสมอรูป การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
26 E0118 นายพีระพล พรหมธาดารักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
27 E0117 นายทวีศักดิ์ เดชแสง รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
28 E0116 นางสาวกุมารี นวนสิริ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
29 E0115 นางสาวกุมารี นวนสิริ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
30 E0114 นายจิรทีปต์ ยุทธกาศ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
31 E0113 นางสาว กนกวรรณ สุวรรณโชติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
32 E0112 นางสาวอารีวรรณ จันทร์เชาว์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
33 E0111 นางสาวเจนจิรา ศรีทอง การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
34 E0110 นางสาวพุทธชาติ ศิริวัฒน์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
35 E0109 นางสาวกมลวรรณ บัวพุม การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
36 E0108 นางสาวกมลวรรณ บัวพุม การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
37 E0107 นางสาวศุภิสรา เสียงเพราะ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
38 E0106 นางสาวจุรารัตน์ อินทราปกรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
39 E0105 นางสาวศุภิสรา เสียงเพราะ การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
40 E0104 นายณัฐณิชา วายุกุล การตลาด 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
41 E0103 นางสาวจิรวรรณ อินทร์วิเศษ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
42 E0102 นางสาวกมลวรรณ บัวพุม การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
43 E0101 นางสาวพิชญา อรุณ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
44 E0100 นางสาวจีรนันท์ แซ่หลี การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
45 E0099 นางสาวกานต์ธิดา จันทร์เสถียร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
46 E0098 นายเทวราช เรืองสุวรรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 4 ปี รอตรวจสอบ
47 E0097 นายกิตติธัช ศรีเชื้อ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
48 E0096 นางสาวอนุตรวรา ฟองเสียง รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
49 E0095 นายประวิทย์ เหมือนสันเทียะ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
50 E0094 นายประวิทย์ เหมือนสันเทียะ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
51 E0093 นางสาวชิดชนก ชุมทอง รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
52 E0092 นายกิตติศักดิ์ สุวรรณลิวงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
53 E0091 นายปริญญา พิลาตัน การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
54 E0090 นายปริญญา พิลาตัน การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
55 E0089 นางสาวพุทธชาติ ศิริวัฒน์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
56 E0088 นายอาทิตย์ อภัยสวัสดิ์ การบัญชี 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
57 E0087 นายธีระเดช สมัครแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
58 E0086 นางสาวชรัณย์ภัทร วงศ์วิเชียร การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
59 E0085 นางสาวอรปรียา แนบนิรมิตร รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
60 E0084 นางสาวสุทธิดา ปัญญาคุณ การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
61 E0083 นายสุเทพ เชื่องช้าง การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
62 E0082 นายสุเทพ เชื่องช้าง การจัดการทั่วไป 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
63 E0081 นางสาวจินตนา จรรยาเจริญรักษ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
64 E0080 นางสาวอรนุช เจริญกิจ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
65 E0079 นางสาวหฤทัย นมัสการ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
66 E0078 นางสาวฐปนกุล นพฤทธิ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
67 E0077 นายอภิชาติ กังก๋ง เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
68 E0076 นางสาวลักษมี พลภักดี การตลาด ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
69 E0075 นายธาดา บุญศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
70 E0074 นายพงศธร สุรัตน์พราหมณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
71 E0073 นางสาวน้ำทิพย์ ขันติยู การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
72 E0072 นางสาวสุดารัตน์ เพชรประดิษฐ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
73 E0071 นางสาวนัทธ์พัชร คมกล้า การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
74 E0070 นางสาวพัชราวดี ทองพริ้ม การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
75 E0069 นางสาวพัชราวดี ทองพริ้ม การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
76 E0068 นางสาวภัคพิชา เมืองชู การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ เรียบร้อยแล้ว
77 E0067 นางสาวภัคพิชา เทืองชู การบัญชี เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
78 E0066 นายSurapat Jankaw การตลาด 4 ปี รอตรวจสอบ
79 E0065 นางสาวอธิษฐา หาญกล้า การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
80 E0064 นางสาวสุพรรัตน์ สิริ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
81 E0063 นางสาวศิริวรรณ ธรรมโรง การตลาด ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
82 E0062 นายบุญทวี มนัสโสภณ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
83 E0061 นางสาวศศิภิญญา บุญล่อง การจัดการทั่วไป 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
84 E0060 นางสาวนุชนาถ สาเรศ รัฐประศาสนศาสตร์ เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
85 E0059 นางสาวสุดาทิพย์ ศรีเมือง การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
86 E0058 นายวสันต์ อินทร์จันทร์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
87 E0057 นางสาววรรณษา อยู่ดี การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
88 E0056 นางสาวอนัญญา ชุมโคกกรวด การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
89 E0055 นางสาวอนัญญา ชุมโคกกรวด การจัดการทั่วไป 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
90 E0054 นางสาวสิริรัตน์ คุ้มครอง การบัญชี ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
91 E0053 นายกิตติศักดิ์ ทองปรีชา การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
92 E0052 นางสาวธีมาพร ฮั่นเฉียง เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
93 E0051 นางสาวเบญจวรรณ อินทกลับ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
94 E0050 นายยศศักดิ์ ชูเพรช รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
95 E0049 นางสาวปรียาภรณ์ ส่งเสริม รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
96 E0048 นางสาวอรวรรณ พูนจันทึก การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
97 E0047 นางสาวรุ่งณภาวรรณ ทับเเก้ว การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
98 E0046 นางสาวยิ่งอนงค์ พรหมรักษ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
99 E0045 นางสาวผกามาศ สาระคง การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
100 E0044 นางสาวนภาวรรณ เพ็ชรรักษ์ การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
101 E0043 นางสาวณิชารีย์ ส้มนิ่ม การจัดการทั่วไป เทียบโอนอื่น ๆ รอตรวจสอบ
102 E0042 นางสาวอารีวรรณ จันทร์เชาว์ จันทร์เชาว์ รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
103 E0041 นางสาวศิวิมล สังดวงยาง รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
104 E0040 นางสาววริศรา พราหมน้อย การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
105 E0039 นางสาววริศรา พราหมน้อย การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
106 E0038 นางสาววริศรา พร่หมน้อย การจัดการทั่วไป 4 ปี รอตรวจสอบ
107 E0037 นางสาวสุพรรษา เภาอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี รอตรวจสอบ
108 E0036 นางสาวอังคณา สามทองกล่ำ การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
109 E0034 นางสาวจิราวรรณ บางเมือง การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
110 E0033 นางสาวปวันรัตน์ แก้วคงคา การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
111 E0032 นางสาวทิวาพร เเสนอ่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
112 E0031 นางสาวทิวาพร เเสนอ่อน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
113 E0030 นางสาวธมลวรรณ นะโพธิ์ การตลาด 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
114 E0029 นางสาวขนิษฐา บุตรงาม เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน ตรวจสอบแล้ว
115 E0028 นางสาวสุกัญญา ตาลประสิทธิ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน ตรวจสอบแล้ว
116 E0027 นางสาวประกายดาว สวัสดิพันธ์ การตลาด ปวส. เทียบโอน ตรวจสอบแล้ว
117 E0026 นางสาวอติมา ธิบดี การบัญชี ปวส. เทียบโอน ตรวจสอบแล้ว
118 E0025 นางสาวอรนันท์ ทิพามณีกุล การบัญชี ปวส. เทียบโอน ตรวจสอบแล้ว
119 E0024 นายณัฐภัทร์ รักชาติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี รอตรวจสอบ
120 E0023 นายเศรษฐพงศ์ ใจดี เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
121 E0022 นางสาวเสาวลักษณ์ มุขทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี ตรวจสอบแล้ว
122 E0021 นางสาวธนพร วายุกุล การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน ตรวจสอบแล้ว
123 E0020 นางสาวชญานิษฐ์ หมื่นพันธ์ การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
124 E0019 นางสาวจันทนา พริกบางเข็ม พริกบางเข็ม การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
125 E0018 นางสาวพิชญาภรณ์ อุ่นเอียด การบริการและการท่องเที่ยว 4 ปี ตรวจสอบแล้ว
126 E0017 นางสาวกชพรรณ คลังเพชร การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
127 E0014 นางสาวธัญธร มนต์พานทอง การจัดการทั่วไป ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
128 E0013 นางสาวชฎาภรณ์ คงดี การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
129 E0012 นางสาวจิราภรณ์ หนูนุ่ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
130 E0010 นางสาววรวรรณ ทองภู่ การตลาด 4 ปี เรียบร้อยแล้ว
131 E0008 นายภูรินทร์ สมปรีดา การตลาด ปวส. เทียบโอน รอตรวจสอบ
132 E0007 นางสาววิชญาพร ชนะพงศ์ การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
133 E0006 นางสาวพรนภา แดงสุวรรณ การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว
134 E0005 นางสาวอาริสา บรรยง การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
135 E0003 นางสาวอลิศราวดี แสงอำไพ การบัญชี 4 ปี รอตรวจสอบ
136 E0001 นางสาวศุภานัน อักขบุตร การบัญชี ปวส. เทียบโอน เรียบร้อยแล้ว